Krystyna Hołdyńska sołtys od 03.02.2015 - 27.02.2019

 Dnia 03.02.2015 w Sali Nadleśnictwa w Kudypach odbyło się pierwsze w gminie zebranie wyborcze sołectwa Gronity-Kudypy. Frekwencja dopisała – przybyło około 70 mieszkańców. W zebraniu uczestniczyli: wójt gminy Gietrzwałd p. Marcin Sieczkowski, skarbnik gminy

p. Józef Greinferberg oraz nasz dzielnicowy – p. Krzysztof Bogucki. Całe zebranie było protokółowane przez pracownika gminy p. Elżbietę Bielańską ( ogromne podziękowania za pomoc). Po sprawozdaniu sołtysa o wykonaniu zadań za 2014 rok oraz przedstawionej informacji o budżecie gminy na 2015 rok przez naszego radnego Stanisława Zdunka przystąpiono do wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Jednogłośnie wybrano nowego sołtysa –p. Krystynę Hołdyńską, która będzie miała do pomocy 11 radnych sołeckich.

Pani sołtys serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy samych sukcesów.